ปัจจุบันผลกระทบจากภาวะโลกร้อนที่เกิดจาก ขยะมูลฝอยที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลทำให้เกิดแก๊สเรือนกระจกในปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกัน บริษัท พีเจที เทคโนโลยี จำกัด ตระหนักถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากปัญหา ขยะมูลฝอยที่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น จึงมีแนวความคิดในการนำขยะมูลฝอยมาเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้า โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐเพื่อสนับสนุนให้ภาคเอกชนลงทุนในโครงการ "โรงไฟฟ้าขนาดเล็กมาก" (VSPP) เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะมูลฝอยและผลิตพลังงานไฟฟ้าที่ได้จากเชื้อเพลิงขยะ บริษัท พีเจที เทคโนโลยี จำกัด ได้ทำการจัดตั้งโรงงาน ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยมีความสามารถในการกำจัดขยะมูลฝอยและผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งได้จากทรัพยากรที่ถูกทิ้งแล้ว โดยนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม


รู้จักเราเพิ่มเติม