เกี่ยวกับบริษัท PJT Technology


PJT Technology Co., Ltd.

               บริษัท พีเจที เทคโนโลยี จำกัด (“บริษัทฯ”) ก่อตั้งและจดทะเบียนในรูปแบบบริษัท เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2546 และดำเนินธุรกิจเรื่อยมา จนกระทั่งเมื่อปี พ.ศ. 2549 จึงได้เริ่มทำโครงการเกี่ยวกับพลังงานทดแทน โดยการนี้บริษัทฯ จึงได้ลงทุนก่อตั้งโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าขนาดเล็กมาก [Very Small Power Plant (VSPP)] จากพลังงานเชื้อเพลิงชีวมวล (ขยะ) ภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี จากนั้นบริษัทฯ ก็ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างและบริหารโรงเผาขยะมูลฝอยชุมชนของเทศบาลนครภูเก็ต และเริ่มดำเนินการก่อสร้างโรงเผาดังกล่าวเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2553
               ต่อมาเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 บริษัท ยูนนาน วอเตอร์ อินเวสเม้นต์ จำกัด ได้เข้ามาควบคุมกิจการโดยการซื้อหุ้นของบริษัท ฯ เพื่อดำเนินโครงการ “เตาเผาขยะมูลฝอยชุมชนและผลิตกระแสไฟฟ้า ขนาด 700 ตันต่อวัน ที่จังหวัดภูเก็ต” โดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัท ยูนนาน วอเตอร์ (ฮ่องกง) จำกัด อันเป็นบริษัทในเครือเดียวกัน ที่มีวัตถุประสงค์หลักในการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
               ในปัจจุบัน บริษัท ยูนนาน วอเตอร์ อินเวสเม้นต์ จำกัด มีรูปแบบโครงการในการดำเนินกิจการที่หลากหลาย ได้แก่ BOT, BOO, TOO, TOT, BT, EPC และ O&M สำหรับธุรกิจประเภทต่าง ๆ ดังนี้
1. ธุรกิจด้านการกำจัดขยะมูลฝอย (Solid Waste)
2. ธุรกิจด้านการบำบัดน้ำเสีย (Sewage Disposal)
3. ธุรกิจด้านการทำน้ำประปา (Water Supply)
4. ธุรกิจด้านการก่อสร้างและจำหน่ายอุปกรณ์
5. ธุรกิจด้านเตาเผาขยะและผลิตกระแสไฟฟ้า
               โครงการ “เตาเผาขยะมูลฝอยชุมชนและผลิตกระแสไฟฟ้า ขนาด 700 ตันต่อวัน ที่จังหวัดภูเก็ต” ของบริษัทฯ เป็นโครงการที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเมื่อเทียบกับโครงการประเภทเดียวกันที่มีอยู่ในประเทศไทย โดยเริ่มต้นการเดินระบบตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 จนถึงปัจจุบัน และด้วยความสามารถในการเดินระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความต่อเนื่อง จึงทำให้โครงการนี้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในประเทศไทย
               โครงการดังกล่าวของบริษัทฯ สามารถรองรับขยะสดได้ในขนาดปริมาณ 900 ตันต่อวัน เพื่อเปลี่ยนให้เป็นขยะเชื้อเพลิงปริมาณ 700 ตันต่อวัน และสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้สูงสุด 12 MW โดยได้รับการควบคุมดูแลจากบริษัท ยูนนาน วอเตอร์ อินเวสเม้นต์ จำกัด ที่มีความมุ่งมั่นในการให้บริการธุรกิจทางด้านสิ่งแวดล้อมต่อชุมชนโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่มีคุณภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม