แนะนำ โครงการ บริษัท พีเจที เทคโนโลยี จำกัด

โครงการ : โรงงานเตาเผาขยะมูลฝอยชุมชนขนาด 700 ตันต่อวันและผลิตกระแสไฟฟ้า 12 เมกะวัตต์ต่อชั่วโมง จังหวัดภูเก็ต